Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा

  • सहायकता कक्ष (गाेल घर)

  • जेष्ट नागरिक तथा अपा‌ग मैत्री केडीया कक्ष

  • प्र.जि.अ.ज्यूको स्वागत कार्यक्रम