Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

ठेगाना : जनकपुर

फोन नं :

फ्याक्स : 041-520450

इमेल : daodhanusha20@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु