Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०७६/१२/१८ गते सवारी पास सम्बन्धी जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना