Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

कोरोना भाइसर (2019-nCoV)acute respiratory disease सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिकार्य