Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

रंजित साह


रंजित साह


रंजित साह
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ranjitsah314@gmail.com
ठेगाना भ्रमरपुरा - १लोहारपट्टी 7, महोत्तरी
बहाल मिति २०७६ आश्विन १०