Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहत दिइएको विवरण

4 महिना अगाडी

2076-03-26


  सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मृतक तथा वेपता पारिएका व्यक्तिका हकदारहरुलाई राहत तथा आर्थिक सहायकता उपलब्ध गराईएको विवरण

सि.नं.            मृतकको नामथर              हकदारको नामथर                          ठेगाना                           भुक्तानी पाएको रकम
१                  सरोज कुमार यादव           शान्ती देवी यादव                          जनकपुर–१४                            १ लाख
२                  भोला यादव                     झरिया देवी यादव                          बहेडाबेला                                ९ लाख
३                 शेखर यादव                      रामकुमारी यादव                           बरमझिया–६                           ९ लाख
४                 श्याम किशोर कापर साह    संजोगिया देवी                               दुहवी–८                                  ९ लाख
५                 विष्णु देव महतो               सुप्रिया महतो                                 नौवाखोर प्रसाही–२                   १० लाख
६                 रामवृक्ष यादव                  राम कुमारी यादव                           बरमझिया–६                           १० लाख
७                 गौरी शंकर दास तत्मा       अण्डिला कुमरी दास                        गोपालपुर–९                             ७ लाख
८.                साधु यादव                       रामतोला देवी यादव                        ननुपटी–८                              ५ लाख
९                 गफार नदाफ                     जुलेखा खातुन                                बल्हागोठ–२                           ५ लाख
                                                                                                             जम्मा                                  ६५ लाख