Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिकता प्रवृष्टिको पछिल्लो विवरण

4 महिना अगाडी

2076-03-26


व.उ.शि.नं. ३१४०१६३ बजेट खर्च शिर्षक नं. २२५२९ विविध कार्यक्रम तर्फ प्राप्त भएको बजेट रकम रु. ४४६००० मध्ये नेपाल भारत सिमा सुरक्षा सम्बन्धी बैठकमा रु. ३०६४६० खर्च भई बाँकी रहेको रकम रु. १३९५४० बाट १६८५२ बाट १६८५२ वटा नागरिकताको रेकर्ड मन्त्रालयले दिएको दररेट अनुसार गर्नु पर्नेमा हाल ५२०० इन्ट्री भैसकेको र बाँकी नागरिकताको प्रविष्टी यस आर्थिक मसान्त हुने,