Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ आषाढ २७ र २८ को वर्षा/डूवान कटानको धनुषा जिल्लाको विवरण